Medium 9788328300385

Responsywne strony WWW dla ka_dego

Views: 364
Ratings: (0)

<h3>Twórz skalowalne strony WWW (RWD) dla wszystkich urz?dze?!</h3>Responsywne strony WWW umiej?tnie dostosowuj? si? do rozmiaru ka?dego ekranu, na jakim zechcesz je wy?wietli?. Ta ich w?a?ciwo?? pomaga równie? generowa? zyski! Po pierwsze, wystarczy utrzymywa? tylko jedn? wersj? responsywnej strony. Po drugie, Twoi potencjalni klienci i u?ytkownicy mog? zapozna? si? z Twoj? ofert? lub skorzysta? z niej praktycznie w dowolnym miejscu ?wiata. I to niezale?nie od tego, czy korzystaj? ze smartfona, z tabletu czy z komputera stacjonarnego!<br /><br />Je?eli chcesz nauczy? si? tworzy? takie strony, ta ksi??ka b?dzie dla Ciebie najlepszym ?ród?em! Ju? za chwil? dowiesz si?, w jaki sposób zbudowa? skalowalne strony WWW z wykorzystaniem najnowszych mo?liwo?ci kaskadowych arkuszy stylów <strong>CSS3 </strong>oraz j?zyka <strong>HTML5</strong>. Przekonasz si?, jak ?atwo mo?esz modyfikowa? style pod konkretne media oraz jak najlepiej zorganizowa? proces projektowania responsywnej strony WWW. Zaznajomisz si? te? z najlepszymi technikami poprawy wydajno?ci Twoich stron WWW. To jest obowi?zkowa lektura dla wszystkich programistów i projektantów stron WWW!<ul> <li>Przygotuj strategi? tre?ci strony zanim zajmiesz si? jej wizualnym wygl?dem</li> <li>Dowiedz si?, dlaczego domy?lnym wzorcem powinna by? strona przystosowana do ma?ych ekranów</li> <li>Poznaj elementy j?zyka HTML i w?a?ciwo?ci stylów CSS niezb?dne do tworzenia skalowalnych stron</li> <li>Zastosuj zapytania o media, aby wy?wietla? ró?ne style CSS na ekranach ró?nej wielko?ci</li> <li>Modyfikuj obrazy, czcionki i sekcje nawigacji</li> <li>Stosuj techniki optymalizacyjne, aby tworzy? mniejsze i szybsze strony</li></ul><strong>Odkryj mo?liwo?ci responsywnych stron WWW!</strong>

List price: $12.75

Your Price: $10.20

You Save: 20%


Details

Print Book
E-Books
Slices

Format name
ePub
Encrypted
No
Sku
B000000035654
Isbn
9788328300385
File size
14 MB
Printing
Allowed
Copying
Allowed
Read aloud
Allowed
Sku
In metadata
Isbn
In metadata
File size
In metadata