Medium 9788324615490

Apache. Receptury. Wydanie II

Views: 1709
Ratings: (0)

<p>Czy wiesz, jaki serwer HTTP jest najpopularniejszy w sieci? W?a?nie tak, jest to Apache! W lipcu 2008 roku jego udzia? w rynku wynosi? blisko 50% (wed?ug Netcraft). Historia tego serwera si?ga roku 1995, kiedy ukaza?a si? jego pierwsza oficjalna wersja, oznaczona numerem 0.6.2. Cechy, które zadecydowa?y o sukcesie tego rozwi?zania, to bezpiecze?stwo, skalowalno??, wielow?tkowo?? i obs?uga ró?norodnych j?zyków skryptowych. </p><p>Dzi?ki ksi??ce "Apache. Receptury" zapoznasz si? z gotowymi przepisami na rozwi?zanie ciekawych, specyficznych oraz intryguj?cych problemów. Nauczysz si? instalowa? serwer z ró?nych ?róde? oraz na ró?nych platformach. Dowiesz si?, w jaki sposób zwi?kszy? jego bezpiecze?stwo, jak uruchomi? serwery wirtualne oraz poprawi? wydajno?? Apache. Autorzy ksi??ki poka?? Ci, jak uruchomi? obs?ug? j?zyków skryptowych, tak aby serwowane strony sta?y si? dynamiczne. Ca?a wiedza zostanie przedstawiona w sprawdzony w tej serii sposób: problem - rozwi?zanie - analiza.</p><ul><li>Sposoby instalacji serwera Apache</li><li>Dodawanie funkcjonalno?ci dzi?ki modu?om</li><li>Mo?liwo?ci rejestracji zdarze?</li><li>Konfiguracja serwerów wirtualnych</li><li>Wykorzystanie aliasów, przekierowa? oraz przepisa? (mod_rewrite)</li><li>Zarz?dzanie dost?pem do serwowanych zasobów</li><li>Bezpiecze?stwo serwera Apache</li><li>Wykorzystanie szyfrowanej transmisji - protokó? SSL</li><li>Zapewnienie wydajno?ci</li><li>Wykorzystanie j?zyków skryptowych</li></ul><div align="center"><h4><b>Oto ksi??ka z najlepszymi przepisami na Apache!</div></h4></b>

List price: $12.00

Your Price: $9.60

You Save: 20%

 

16 Slices

Format Buy Remix

1. Instalacja serwera

ePub

eby zgromadzone w ksice receptury w ogle do czego si przyday, najpierw trzeba zainstalowa serwer WWW Apache. Aby zrobi to poprawnie, najlepiej rozpocz od kilku receptur dotyczcych wanie instalacji serwera.

Istnieje wiele sposobw instalacji serwera, a jedn z cech oprogramowania typu open source takiego jak Apache, jest moliwo przygotowania wasnego zestawu instalacyjnego. Dziki temu producenci systemw operacyjnych (jak Debian, FreeBSD, Red Hat, Mandrake, Hewlett-Packard i inni) mog dostosowywa pooenie plikw serwera Apache oraz jego domylne ustawienia tak, by pasoway one do reszty ich oprogramowania. Niestety, jedn z konsekwencji moliwoci dostosowywania pakietw do wasnych potrzeb jest to, e praktycznie wszystkie zestawy instalacyjne rni si od siebie. Dlatego te gdy trzeba skorzysta z czyjej pomocy, dobrze jest zwrci si do kogo, kto zna konkretny zestaw instalacyjny.

Poza opcj zainstalowania programu z jednego z niezliczonych pakietw instalacyjnych zawsze istnieje moliwo zbudowania i zainstalowania programu bezporednio z jego kodu rdowego. Rozwizanie to ma swoje wady i zalety. Z jednej strony dokadnie wiadomo, co i gdzie zostanie zainstalowane, ale z drugiej strony istnieje niebezpieczestwo, e instalowane pniej binarne moduy rozszerzajce mog zakada obecno pewnych plikw serwera w miejscach, w ktrych ich nie bdzie.

 

2. Instalacja modułów

ePub

W pakiecie podstawowej dystrybucji serwera WWW Apache nie ma bardzo wielu popularnych moduw. Wikszo z nich nie trafia do dystrybucji podstawowej z powodw licencyjnych lub z powodw zwizanych z obsug techniczn, inne nie s dystrybuowane przez Apache Software Foundation, gdy tak decyzj podjli twrcy serwera, a jeszcze inne s integraln czci innych projektw. Na przykad modu mod_ssl dla serwera Apache 1.3 jest tworzony i rozwijany oddzielnie, nie tylko z powodu amerykaskich ogranicze eksportowych (ktre byy znacznie bardziej rygorystyczne w czasie, gdy pakiet powstawa), ale gwnie dlatego, e wymaga on wprowadzenia zmian do jdra serwera, na ktre nie zdecydowali si jego twrcy.

W niniejszym rozdziale przedstawiono receptury omawiajce instalacj niektrych najbardziej popularnych moduw pochodzcych spoza oficjalnej dystrybucji. Jeeli zachodzi taka potrzeba, przedstawione s osobne receptury omawiajce instalacj moduw w systemach uniksowych i instalacj w systemie Windows.

Najbardziej kompletna lista moduw innych producentw znajduje si na stronie Apache Module Registry pod adresem http://modules.apache.org/. Niektre moduy s tak popularne lub s tak zoone, e powicono im cae strony internetowe. Tak jest na przykad w przypadku moduw omwionych w tym rozdziale.

 

3. Rejestracja zdarzeń

ePub

Serwer WWW Apache moe rejestrowa i zwykle rejestruje wszystkie przetwarzane dania. Kontrolowanie sposobu rejestracji oraz wydobywanie z dziennikw zdarze przydatnych informacji jest rwnie wane jak samo ich gromadzenie.

Dzienniki zdarze gromadz dwa rodzaje danych informacje o samym daniu oraz jeden lub wicej komunikatw informujcych o nieprawidowociach stwierdzonych w czasie przetwarzania da (na przykad spowodowanych brakiem odpowiednich uprawnie do pliku). Administrator nie ma zbyt wielu moliwoci kontrolowania sposobu rejestracji informacji o bdach, ale moe w znaczcym stopniu kontrolowa format oraz ilo rejestrowanych informacji dotyczcych przetwarzania da (rejestracji aktywnoci). Serwer moe rejestrowa informacje o daniach w kilku formatach i w kilku dziennikach zdarze, ale komunikaty o bdach moe rejestrowa tylko w jednym dzienniku.

Naley zdawa sobie spraw z tego, e zapis w dzienniku zdarze pojawia si dopiero po tym, gdy danie zostanie cakowicie obsuone. Czas, jaki upywa pomidzy zgoszeniem dania a zakoczeniem jego obsugi, moe w pewnych przypadkach mie znacznie.

 

4. Serwery wirtualne

ePub

Serwera WWW Apache obsuguje wiele witryn WWW na podobnej zasadzie jak czowiek reaguje zarwno na swoje imi, jak i na pseudonimy. Kada tosamo serwera Apache, cznie z gwn, nazywana jest serwerem wirtualnym (ang. virtual host) i w pliku konfiguracyjnym serwera jest identyfikowana za pomoc dyrektywy kontenera <VirtualHost>. Serwer Apache odpowiada w rny sposb, w zalenoci od nazwy, za pomoc ktrej si do niego zwrcono tak jak inaczej odpowiada si na zawoanie Pani Alicjo!, a inaczej na Alu!. eby pojedynczy serwer WWW mg obsugiwa wiele witryn WWW, naley go do tego celu odpowiednio skonfigurowa a to jest moliwe tylko wwczas, gdy posiada si odpowiednie informacje na temat uywanego systemu (na przykad przypisany mu adres IP).

Serwer Apache obsuguje dwa rne rodzaje serwerw wirtualnych. Pierwsze z nich nazywane serwerami wirtualnymi opartymi na adresach lub opartymi na IP zwizane s z numerycznymi adresami sieciowymi uywanymi w celu uzyskania dostpu do systemu, bardzo podobnie jak w przypadku numerw telefonw. Bruce Wayne po odebraniu telefonu w salonie nigdy nie powiedzia Tu Batman, sucham!, ani bdc w grocie Batmana nie zgosi si sowami Bruce Wayne przy telefonie!, mimo e w obu przypadkach telefon odebraa ta sama osoba. Podobnie postpuje serwer WWW otrzymujcy danie. Nawet gdyby osoba dzwonica wybraa zy numer i powiedziaa Cze Steve!, usyszaaby tak sam odpowied, poniewa po odebraniu Battelefonu Batman nigdy nie powiedziaby, e odbiera Bruce Wayne.

 

5. Aliasy, przekierowania oraz przepisania

ePub

Gdy serwer Apache otrzymuje danie, zakada si, e klient zostanie obsuony za pomoc pliku znajdujcego si w katalogu DocumentRoot. Zdarza si jednak, e istnieje potrzeba obsuenia klienta z innych miejsc. Gdy, na przykad, trzeba umieci jakie dokumenty w swoim serwerze WWW, lepsze moe okaza si pozostawienie ich tam, gdzie s, ni przenoszenie ich w nowe miejsce.

W tym rozdziale omwione zostan trzy rodzaje tego typu przypadkw. Utosamianie nazw (ang. aliasing) oznacza przyporzdkowywanie adresw URL do konkretnych katalogw. Przekierowanie oznacza przyporzdkowywanie adresw URL do innych adresw URL, a przepisanie oznacza wprowadzanie zmian do adresw URL za pomoc moduu mod_rewrite.

W niektrych recepturach tego rozdziau zostan pokazane przyporzdkowania adresw URL do zasobw znajdujcych si w dowolnych miejscach w systemie plikw.

Zagadnienia te s szczeglnie interesujce dla administratorw WWW chccych unikn powstawania martwych czy lub zarzdzajcych witrynami, na ktrych co jaki czas dochodzi do przewrotu (pliki lub katalogi zmieniaj swoje pooenie lub nawet s przenoszone z serwera do serwera). Funkcje przekierowania oraz przepisania serwera Apache ukrywaj przed oczami odwiedzajcych tego rodzaju porzdki na zapleczu.

 

6. Bezpieczeństwo

ePub

W niniejszym rozdziale omwione zostan rodki bezpieczestwa majce umoliwi uytkownikom dostp tylko do tego, do czego dostp mie powinni i uniemoliwi im go tam, gdzie go mie nie powinni. Omwione zostan rwnie rodki, ktre naley przedsiwzi, by nie byo mona korzysta z serwera WWW za pomoc mechanizmw innych ni zwizane z WWW. Rozdzia obejmuje rwnie czynnoci, ktre naley wykona w celu uniemoliwienia dostpu do serwera WWW ze zoliwym zamiarem zmiany zawartoci udostpnianych stron.

Do najczciej zadawanych pyta zwizanych z bezpieczestwem serwera WWW nale pytania dotyczce zabezpieczenia dokumentw oraz ograniczenia do nich dostpu. Niestety, z powodu zoonoci tematu oraz charakteru architektury WWW odpowiedzi na tego rodzaju pytania s zwykle bardzo zoone, a czsto w ogle nie ma na nie dobrych odpowiedzi.

Nomenklatura oraz metodologia zagadnie bezpieczestwa dziel proces kontroli dostpu na dwa oddzielne skadniki. W przypadku technologii WWW mona je scharakteryzowa za pomoc pyta, ktre serwer WWW mgby zada samemu sobie:

 

7. SSL

ePub

SSL (ang. Secure Socket Layer) jest standardow technologi suc do tworzenia bezpiecznych witryn WWW. Przez zaszyfrowanie ruchu pomidzy serwerem, a klientem, co wanie robi SSL, udostpniana tre jest w trakcie jej przesyania chroniona przed podsuchem.

Cao transmitowanych danych jest szyfrowana od momentu zestawienia sesji SSL. Oznacza to, e szyfrowane s nawet wywoywane adresy URL.

Mechanizm, ktry przeprowadza szyfrowanie, jest szczegowo wyjaniony w specyfikacji SSL znajdujcej si pod adresem http://wp.netscape.com/eng/ssl3/. Bardziej przyjazne dla zwykego Czytelnika omwienie technologii SSL mona znale w podrczniku moduu mod_ssl znajdujcym si pod adresem http://httpd.apache.org/docs/2.2/ssl. Dokument ten omawia nie tylko szczegy konfiguracji moduu mod_ssl, ale rwnie ogln teori SSL, a take zawiera rysunki ilustrujce koncepcj tego rozwizania.

Warto rwnie przejrze specyfikacj protokou TLS 1.0 (dokument RFC numer 2246), ktry stanowi swego rodzaju SSL nowej generacji. Pena specyfikacja dostpna jest pod adresem http://www.ietf.org/rfc/rfc2246.txt, natomiast bardziej przyjazny opis znajduje si pod adresem http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security.

 

8. Treść dynamiczna

ePub

Niewiele witryn WWW moe istnie bez mechanizmw tworzenia treci dynamicznej treci tworzonej w odpowiedzi na potrzeby uytkownika. Receptury tego rozdziau opisuj uruchamianie rnych mechanizmw tworzenia treci dynamicznej oraz pomagaj w rozwizaniu problemw, ktre mog wystpi.

Programy CGI s jednym z najprostszych sposobw tworzenia treci dynamicznej w witrynie WWW. Zwykle atwo si je pisze, bo mona to zrobi w dowolnym jzyku programowania. Dlatego, eby napisa program CGI, nie trzeba uczy si nowego jzyka. Przykady przedstawione w tym rozdziale bd zaimplementowane w rnych jzykach, lecz znajomo tych jzykw w aden sposb nie jest konieczna, by pozna sposb konfigurowania serwera Apache tak, by moliwe byo wykonywanie tych programw.

Cho CGI nie jest ju zalecanym mechanizmem generowania treci dynamicznych, jest to wci sposb najprostszy, a zrozumienie, jak dziaa CGI, znacznie uatwi rwnie zrozumienie sposobu dziaania innych, bardziej zoonych dostawcw treci dynamicznych.

Inne sposoby tworzenia treci dynamicznej, takie jak PHP czy mod_perl, rwnie ciesz si du popularnoci, gdy wykonuj wiele tego samego rodzaju funkcji co programy CGI, a przewanie dziaaj szybciej.

 

9. Obsługa błędów

ePub

W czasie pracy serwera WWW zdarza si, e nie wszystko dzieje si tak jak powinno. A gdy tak si dzieje, wane jest, by tego rodzaju przypadki byy poprawnie obsuone, tak aby uytkownicy nie odczuli zbytniego pogorszenia jakoci obsugi. W tym rozdziale powiemy, jak obsugiwa bdy, wysya uytkownikowi zrozumiae dla niego komunikaty oraz gromadzi informacje mogce pomc w rozwizaniu problemw tak, aby nigdy wicej si nie przydarzyy.

Zostao skonfigurowanych kilka serwerw wirtualnych i przynajmniej jeden z nich jest typu opartego na nazwie. Aby serwery wirtualne oparte na nazwach dziaay prawidowo, klient musi wysa w nagwku dania poprawn warto w polu Host. W tej recepturze powiemy, jak postpowa w przypadku, gdy tego pola nie ma.

W pliku httpd.conf naley umieci nastpujce wiersze:

Plik NoHost.cgi moe zawiera nastpujce wiersze:

Gdy dyrektywy przedstawione w rozwizaniu znajd si w odpowiednich miejscach, wszystkie dania skierowane do serwera, w nagwkach ktrych nie ma pola Host, bd przekierowywane do przedstawionego skryptu CGI, ktry podejmie odpowiedni akcj.

 

10. Proxy

ePub

Zadaniem proxy jest dziaanie w czyim imieniu. W kontekcie serwera WWW oznacza to, e jeden serwer pobiera tre z innego serwera i wysya j klientowi. Za serwerem proxy moe na przykad ukrywa si kilka serwerw WWW, w takim przypadku proxy odpowiada za kierowanie da do prawidowego serwera wewntrznego.

Obsug serwera proxy zajmuje si dostarczany z serwerem Apache modu mod_proxy. W recepturach tego rozdziau omwione zostan rne techniki, ktre mona zastosowa do wykorzystania moliwoci serwera proxy. Omwimy zabezpieczenie serwera proxy, buforowanie danych przechodzcych przez serwer proxy oraz uycie moduu mod_proxy do przyporzdkowania da do procesw dziaajcych na innych portach.

Dodatkowe informacje na temat moduu mod_proxy mona znale w przypadku serwera Apache 1.3 pod adresem http://httpd.apache.org/docs/mod/mod_proxy.html, a w przypadku serwera Apache 2.0 pod adresem http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_proxy.html.

Na serwerze Apache 2.2 udostpniono szereg podmoduw, takich jak mod_proxy_balancer zawierajcy dodatki do moduu mod_proxy. Dodatkowe funkcje rwnie zostan opisane w tym rozdziale.

 

11. Wydajność

ePub

Szybko pracy serwera WWW da si poprawi, ale mona to zrobi tylko kosztem czego innego oraz powicajc troch czasu na stwierdzenie, co go naprawd spowalnia.

Wydajno serwera mona zwikszy, zmieniajc konfiguracj wielu rzeczy. Chocia s jeszcze inne elementy, ktre by moe trzeba zmieni jeszcze bardziej. To wszystko zaley od tego, co mona powici, by zyska co kosztem czego innego. Na przykad w wielu przypadkach zwikszenie wydajnoci moe odby si kosztem bezpieczestwa.

W tym rozdziale powiemy, co w tym celu mona zmieni i ostrzeemy przed rzeczami, ktre znaczco spowalniaj serwer. Naley zdawa sobie spraw, e witryny WWW rni si midzy sob znacznie, i to, co moe przypieszy jedn, nie musi przypieszy innej.

Tematy tu poruszane obejmuj zagadnienia sprztowe, zmiany konfiguracyjne oraz obsug treci dynamicznych, ktre to czynniki mog po trochu ujmowa z wydajnoci serwera WWW.

Bardzo czsto twrcy programw tworz je w warunkach, ktre nie odzwierciedlaj tych, w ktrych programy te bd dziaa w konkretnym zastosowaniu. W wyniku tego aplikacja, ktra dziaaa dostatecznie szybko, korzystajc z testowej bazy danych zawierajcych 100 rekordw, moe dziaa beznadziejnie wolno, korzystajc z rzeczywistej bazy danych zawierajcej 200 000 rekordw.

 

12. Zawartość katalogów

ePub

Domylny pakiet serwera HTTP Apache zawiera modu o nazwie mod_autoindex, ktry suy do wywietlania zawartoci katalogw w postaci strony WWW. Domylny sposb wywietlania listy zawartoci jest prosty i czytelny, lecz modu udostpnia take szereg kontrolek, dziki ktrym mona samodzielnie dostosowa posta danych wynikowych.

W momencie wywoania katalogu naley wywietli list z jego zawartoci.

Dla przedmiotowego katalogu naley wczy dyrektyw Option Indexes:

Gdy adres URL wskazuje katalog albo folder w systemie plikw, Apache odpowie na wywoanie na jeden z trzech poniszych sposobw:

Jeeli konfiguracja serwera zawiera modu mod_dir i odwzorowany katalog znajduje si w zasigu dyrektywy DirectoryIndex i serwer moe odnale jeden z plikw wskazanych w ramach tej dyrektywy, wwczas plik zostanie wykorzystany do wygenerowania odpowiedzi.

Jeeli konfiguracja serwera zawiera modu mod_autoindex i odwzorowany katalog znajduje si w zasigu dyrektywy Options, w ktrej uyto sowa kluczowego Indexes, wwczas serwer w locie wygeneruje list zawartoci katalogu i odele j jako odpowied na wywoanie.

 

13. Pozostałe zagadnienia

ePub

Dysponujc setkami polece konfiguracyjnych oraz moliwoci uycia dziesitkw moduw realizujcych dodatkowe funkcje, serwer Apache moe sta si programem bardzo skomplikowanym. Takie te bywaj pytania o jego uycie. Zebralimy wiele najczciej spotykanych problemw, z ktrymi si zetknlimy, podzielilimy je na kategorie i umiecilimy je w oddzielnych rozdziaach.

Niektre problemy jednak nie day si przydzieli adnej kategorii, a cz z nich dotyczyo spraw na tyle podstawowych, e postanowilimy zebra jej w oddzielnym rozdziale.

Wiadomo ju, jakiej dyrektywy uy, ale nie wiadomo, gdzie j umieci.

Jeeli dyrektywa ma mie zasig globalny (czyli ma dotyczy wszystkich da kierowanych do serwera WWW), naley umieci j w gwnej czci pliku konfiguracyjnego lub w sekcji zaczynajcej si dyrektyw <Directory />, a koczcej si dyrektyw </Directory>.

Jeeli dyrektywa ma dotyczy okrelonego katalogu, powinna zosta umieszczona w sekcji <Directory> tego katalogu. Naley sobie przy tym zda spraw, e w takim przypadku dyrektywa dotyczy rwnie jego podkatalogw.

 

A. Użycie wyrażeń regularnych

ePub

Wiele dyrektyw konfiguracyjnych serwera Apache umoliwia (albo wymaga) uycia czego, co nazywa si wyraeniami regularnymi. Wyraenia regularne su do stwierdzenia, czy cig znakw, taki jak na przykad adres URL lub nazwa uytkownika, pasuje do wzorca.

Niniejszy dodatek nie ma by przewodnikiem stosowania wyrae regularnych istnieje wiele publikacji zajmujcych si wyraeniami regularnymi w niezwykle szczegowy sposb. Zamiast tego prezentuje pewne funkcje wyrae regularnych uywanych przez serwer Apache to, co za ich pomoc mona zrobi, a czego nie. Chocia istnieje wiele pakietw wyrae regularnych posiadajcych rne zestawy funkcji, wszystkie one maj pewne funkcje wsplne. Na przykad szczeglnie bogaty zestaw wyrae regularnych ma jzyk Perl i wikszo z nich zostaa udostpniona w bibliotece regex obecnej od wersji 2.0 serwera Apache.

Wyraenia regularne, jak ju wspomniano, tworz jzyk umoliwiajcy stwierdzenie, czy dany cig lub zmienna odpowiadaj podanemu wzorcowi. Za ich pomoc mona na przykad stwierdzi, czy okrelony cig znakw zawiera same wielkie litery lub czy zawiera co najmniej trzy cyfry lub czy zawiera sowo ksika albo Ksika. Wyraenia regularne dysponuj skadni umoliwiajc wykonywanie tego typu porwna. Wikszo nowoczesnych jzykw programowania zawiera rne biblioteki wyrae regularnych, ktre maj jednak wiele cech wsplnych, mimo e rni si w szczegach.

 

B. Rozwiązywanie problemów

ePub

Serwer WWW Apache to bardzo skomplikowana bestia. W podstawowym pakiecie znajduje si ponad 30 moduw i ponad 140 dyrektyw konfiguracyjnych. Oznacza to due prawdopodobiestwo wzajemnego oddziaywania ich na siebie, ktre prowadzi do powstania nieprzewidzianych lub niepodanych skutkw. W niniejszym dodatku omwimy kilka najczciej wystpujcych problemw zaczerpnitych z rnych forw pomocy technicznej serwera Apache.

W przypadku wystpienia bdu serwer Apache wykonuje do poyteczn prac i informuje o jego szczegach. Informacje te umieszcza w dzienniku bdw serwera, ktry jest przechowywany przewanie w jednym z nastpujcych miejsc:

/usr/local/apache/logs/error_log.

/var/log/apache/error_log.

/var/log/httpd-error.log.

/var/log/httpd/error_log.

C:\Program Files\Apache Group\error.log.

To, gdzie znajduje si dziennik bdw serwera Apache, zaley od sposobu instalacji i konfiguracji serwera. Mnogo moliwoci bierze si std, e kady z zestaww instalacyjnych (tworzonych przez firmy Red Hat, SuSE i inne) umieszcza dziennik bdw w wygodnym dla siebie miejscu. O tym, gdzie znajduje si dziennik bdw, mona si dowiedzie z dyrektywy (dyrektyw) ErrorLog znajdujcej si w pliku httpd.conf.

 

C. O autorach

ePub

Ken Coar jest czonkiem fundacji Apache Software Foundation organizacji, ktra nadzoruje prace nad rozwojem serwera Apache. Jest autorem ksiki Apache Server for Dummies (Wydawnictwo Wiley) oraz wspautorem ksiki Apache Server Unleashed (Wydawnictwo Sams). Ken by odpowiedzialny za obsug wiadomoci poczty elektronicznej nadsyanych na adres projektu Apache, a jego dowiadczenia zebrane w trakcie tej pracy stay si podstaw tej ksiki.

Rich Bowen jest czonkiem Apache Software Foundation i zajmuje si przede wszystkim tworzeniem dokumentacji serwera Apache. Jest wspautorem ksiki Apache Administrator Handbook. Rich mieszka w Lexington w stanie Kentucky, gdzie powica swj wolny czas na uprawianie geocachingu. Uwielbia take lata na paralotni i zaczytywa si w powieciach Charlesa Dickensa i innych pisarzy z tego okresu.

Rich albo DrBacchus, bo takim pseudonimem przedstawia si na IRC spdza rwnie zdecydowanie za duo czasu na kanale #apache. Witryna Richa znajduje si pod adresem http://www.drbacchus.com/journal.

 

Details

Print Book
E-Books
Slices

Format name
ePub
Encrypted
No
Sku
9781457176425
Isbn
9781457176425
File size
0 Bytes
Printing
Not Allowed
Copying
Not Allowed
Read aloud
No
Format name
ePub
Encrypted
No
Printing
Allowed
Copying
Allowed
Read aloud
Allowed
Sku
In metadata
Isbn
In metadata
File size
In metadata